khám tim mạch - siêu âm tim bác sĩ phạm xuân hậu

Post# A5511 · Kingscliff

Siêu âm doppler tim màu có kết quả tin cậy thế nào phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm của người bác sĩ thực hiện và mức hiện tại của máy siêu âm.

If you beloved this post and you would like to obtain additional details pertaining to [web page](http://raovat.4umer.com/t149085-topic "web page") kindly take a look at our web site.

Contact this User

It is NOT ok to contact this poster with commercial interests.

Reply to
(Not Shown)